تمام عبادات ما عادت است 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 به بی عادتی کاش عادت کنیم

 5487

چه اشکال دارد پس از هر نماز 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487دو رکعت گلی را عبادت کنیم

 5487

به هنگام نیت برای نماز  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487به الاله ها قصد قربت کنیم

 5487

چه اشکال دارد که در هر قنوت 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487دمی بشنو از نی حکایت کنیم

 5487

چه اشکال دارد در آیینه ها 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487جمال خدا را زیارت کنیم

 5487

مگر موج دریا ز دریا جداست 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487چرا بر یکی حکم کسرت کنیم

 5487

پراکندگی حاصل کسرت است 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487بیایید تمرین وحدت کنیم

 5487

وجود تو چون عین ماهیت است 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487چرا باز بحث اصالت کنیم

 5487

اگر عشق خود علت اصلی است 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487چرا بحث معلول و علت کنیم

 5487

بیا جیب احساس و اندیشه را  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487پر از نقل مهر و محبت کنیم

 5487

پر از گلشن راز ازعقل سرخ 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487پر از کیمیای سعادت کنیم

 5487

بیایید عین عین القضات 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487میان دل و دین قضاوت کنیم

 5487

اگر سنت اوست نو آوری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487نگاهی هم از نو به سنت کنیم

 5487

مگو کهنه شد رسم عهد الست 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 بیایید تجدید بیعت کنیم

 5487

برادر چه شد رسم اخوانیه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487بیا یاد اهل اخوت کنیم

 5487

بگو قافیه سست بیا نادرست 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 همین بس که ما ساده صحبت کنیم

 5487

خدایا دلی آفتابی بده 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 که ازباغ 5487 گلها حمایت کنیم

 5487

رعایت کنیم عاشقی را که گفت 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487بیا عاشقی را رعایت کنیم

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: مجید آباد    |    | نظرات()